Základná škola s materskou školou Šuňava

 

Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Šuňava
Adresa školySNP 469 05939 Šuňava
Telefón+42152 7791 430
E-mailzssunava@gmail.com
WWW stránkahttps://www.zssunava.sk
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Anna Hroboňová   
ZRŠMgr.Henrich Barilla   
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 163

Počet tried: 9

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov161613182318192317163
z toho ŠVVP 11 1 2 27
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJAPNBIOCVMCSACSJDEJDOVENVFYZGEGHRAMATHHUVCHE
2               
31,31              
41,75              
1               
51,83 1,96   1,78   1,78    
62 1,67   1,83  21,44    
71,65 1,61   1,72  1,941,72   1,61
82,04 1,87   1,83  1,391,43   1,65
92,06 1,29   1,29  1,761,53   1,76

TriedaIFVINFKVALUDMATMICNBVNBKNEJOBNOBVPPAPVCPIGPRI
2    1,27          
3 1  1,62          
4 1,5  1,81  1,19       
1    1,44          
5 1,22  2,22          
6 1  2,44    1,17     
7 1,111,28 2    1,28     
8 1,041,36 2,13   1,921,35     
9 1,06  2,29   2,131,35     

TriedaPDAPVAREGRGVRGDRSVRGZRVKRSZRSFRPYRPVSLYSJLSPRSEE
2 1,27          1,871 
31,23           1,621 
41,94           1,751 
1 1,25          1,561 
5    1       2,351 
6            2,391 
7            2,221 
8            2,391 
9            2,471 

TriedaTEHTHDTSVTEVTRHVECVLAVUMVYVVVjPVNPVVPZTVZEM
2              
3      1,23       
4      2       
1              
5 1            
6 1            
7 1            
8 1            
9              

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
2161600
3131300
4181710
1161600
5232300
6181800
7191900
8232300
90000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
21699061,8899061,8800,00
313113487,23113487,2300,00
418132273,44131673,1160,33
11666841,7566841,7500,00
523179277,91179277,9100,00
618165892,11165892,1100,00
719104555,00104555,0000,00
823171074,35171074,3500,00
9000,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku1111111119
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2018/2019 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2018/2019, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Divadelný krúžok23 Mgr. Katarína Rothová
Dramatický krúčok18 Mgr. Mária Kopáčová
Futbalový krúžok dievčat11 Mgr. Katarína Házyová
Hasičský 20  
Hasičský krúžok36 Mgr. Henrich Barilla
Kreatívna práca s Legom12 Mgr. Miroslav Dugas
Krúžok hier13 Mgr. Kvetoslava Cvanigová
Krúžok šikovných rúk14 Mgr. Věra Poradová
Redakčný12 Ing. Alena Skokanová
Šikovníček13 Mgr. Andrea Pilátová
Športový24 Mgr. Matúš Rodák
Turistický16 Mgr. Anna Nahalková
Turistický 223 Mgr. Eva Hurčalová
Vybíjaná14 Mgr. Katarína Házyová
Zdravý životný štýl2 JUDr. Zuzana Sedláková

Záver

Vypracoval: PaedDr. Anna Hroboňová

V Šuňave, 16. septembra 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: