Základná škola s materskou školou Šuňava

 

Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Angličtina pre najmenších APN
Biológia BIO
Cvičenia z Matematiky CVM
Cvičenia zo slov. jazyka CSA
Cvičenia zo Slovenského jazyka CSJ
Dejepis DEJ
Dopravná výchova DOV
Environmentálna výchova ENV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hravá angličtina HRA
Hravá Matematika MATH
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Konverzácia v Anglickom jazyku KVA
Ľudovo-umelecká tvorivosť LUD
Matematika MAT
Mimočítankové čítanie MIC
Náboženská výchova NBV
Náboženská výchova - katolícka NBK
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Poznávame prírodu PPA
Pracovné vyučovanie PVC
Príroda a spoločnosť PIG
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PVA
Regionálna geografia REG
Regionálna výchova RGV
Regionálny dejepis RGD
Rozvíjanie grafomotorických zručností RGZ
Rozvíjanie komunikačných schopností RVK
Rozvíjanie sociálnych zručností RSZ
Slovenský jazyk SLY
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SEE
Technická výchova TEH
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vecné učenie VEC
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Výtvarné vyjadrovanie VVjP
Vzorový nepovinný predmet VNP
Vzorový voliteľný predmet VVP
Zdravotná telesná výchova ZTV
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2019.0.1168 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.05.2019